netspeed

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz poinformowała o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty.

Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 3 września 2018 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2018 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700 z późn. zm.), tj: 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (od dnia 1 października 528,00 zł).

Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2018 r.).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Chełmie złożyła projekt pt. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo edycja II” w ramach „Programu rozwojowego dla pielęgniarek i położnych” realizowanego przez Ministra Zdrowia. Jeśli projekt PWSZ w Chełmie wygra w konkursie, oznaczać to będzie, że studenci pielęgniarstwa oraz absolwenci, którzy podejmą prace w kraju będą mogli liczyć na płatne stypendia.

Adresatami projektu będą w I etapie studenci rozpoczynający kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz w II etapie absolwenci tego kierunku. Celem projektu będzie wykształcenie w pełni profesjonalnych kadr, mogących sprostać wyzwaniom rynku.

Jeśli projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w pierwszym etapie uczestniczyć będzie w projekcie 36 studentów PWSZ w Chełmie, którzy otrzymają wsparcie w postaci stypendium za realizację obowiązkowych praktyk, a najzdolniejsi dodatkowo otrzymają stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł przez 2 lata. Chętni będą mogli także skorzystać z praktyk ponadprogramowych oraz szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentami, aby dodatkowo rozwijać swoje kompetencje.

W drugim etapie uczestniczyć będzie 27 absolwentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy brali udział w pierwszym etapie. Dla nich przewidziane będzie wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł (oprócz pensji), a także cykl 5 kursów specjalistycznych. Dotyczy to tylko okresu 2 lat po ukończeniu studiów.

- Projekt jest niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą wsparcia naszych studentów i absolwentów Pielęgniarstwa. Przede wszystkim to doskonała okazja, aby skorzystać z praktyk, które dostosowane są do jakości warunków i zasad odbywania do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dzięki temu studenci mają dostęp do profesjonalnej wiedzy, ale także bezpośredni kontakt ze światem zawodowym. Wsparcie finansowe oczywiście również jest ważnym czynnikiem, które z punktu widzenia studentów absolwentów jest bardzo atrakcyjne i z pewnością ułatwia start w dorosłe życie - mówi rektor uczelni profesor nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa Uczelni z podmiotami leczniczymi z regionu (Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie).

Wartość projektu na dzień złożenia to prawie 5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić IV kwartale 2018 roku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, projekt realizowany będzie od lutego 2019 r.

W imieniu CEMEX Polska zapraszamy Państwa do udziału w akcji plenerowej w ramach kampanii „Bezpieczny Rowerzysta”. Podczas kilkugodzinnego wydarzenia rowerzyści i kierowcy samochodów osobowych oraz ciężarowych będą mieli okazję zamienić się miejscami na drodze i zrozumieć specyfikę tzw. martwych punktów. Dzięki temu poznają wzajemną perspektywę poruszania się po jezdni.

Akcja pod patronatem Urzędu Miasta Chełm i Gminy Chełm, we współpracy z ośrodkiem szkolenia kierowców Świadomy Kierowca i lokalną policją odbędzie się 25 sierpnia na parkingu przy Zalewie Żółtańce w Chełmie, w godz. 10:30 – 14:30.

Uczestnicy otrzymają praktyczne gadżety odblaskowe i będą mogli sprawdzić ich działanie na miejscu, w specjalnej ciemni.

Serdecznie zapraszamy.

Policjanci ostrzegają: producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się zyskiem, nie zwracając przy tym uwagi na ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej odbywa się poprzez sieć internetową. W ostatnim czasie na rynek zostały wypuszczone środki stanowiące ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Apelujemy – nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia.

Dopalacze stanowią preparaty zawierające w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu i zdrowiu. Powodują one w szybki i nieodwracalny sposób zmiany w organizmie człowieka, dlatego reagujmy, jeśli wiemy, że ktoś po nie sięga. Jeśli  mamy wiedzę nt. osób oferujących do sprzedaży dopalacze przede wszystkim poinformujmy o tym Policję – uchronimy w ten sposób innych przed poważnym niebezpieczeństwem.

Producenci dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem a nie zdrowiem kupujących. Cały czas modyfikują skład chemiczny dopalaczy. Często mieszanki te okazują się śmiertelne dla organizmu. Sprzedaż dopalaczy odbywa się najczęściej za pośrednictwem Internetu i funkcjonujących tam sklepów. Policjanci prowadząc postępowania blokują takie strony, by kolejne osoby nie były narażane na utratę życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu. Ostatnio w całym kraju doszło do kilkunastu zatruć dopalaczami, wszystko wskazuje na to, że do obiegu wprowadzone zostały środki bardzo szkodliwe dla życia i zdrowia ludzkiego.

Przestrzegamy wszystkich przed zażywaniem tych niebezpiecznych substancji. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego namawia.

Zwracamy się także z apelem do rodziców i opiekunów by zwracali uwagę na zachowanie najbliższych, na środowisko w jakim przebywają. Wystarczy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale wystarczy też jedna mądra decyzja by zapobiec nieszczęściu.

Funkcjonujący od piętnastu lat w Polsce program Akademia Przyszłości ma ogromne szanse na zaistnienie w Chełmie.

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI to nowatorski program edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone metodą tutoringu pozwalają dzieciom rozwijać się pod okiem dedykowanego wolontariusza, który jest wsparciem w pokonywaniu nowych wyzwań. Dzięki współpracy z Akademią również wolontariusz zdobywa nowe umiejętności, ma szanse uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach i uatrakcyjnia swoją ścieżkę zawodową.

Osoby zainteresowane współtworzeniem zespołu pierwszej edycji Akademii Przyszłości w Chełmie zapraszamy do aplikacji na stronie: www.superw.pl

Pełne informacje dostępne są na stronie www.akademiaprzyszlosci.pl Ko-liderem Akademii Przyszłości w Chełmie jest natomiast Pani Katarzyna Stolarczuk.

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych w Chełmie zaprasza na studia podyplomowe skierowane dla kadry zarządzającej w szkolnictwie oraz w administracji.

Studia kształcą umiejętności związane z zarządzaniem, budową zaangażowanych zespołów  wielopokoleniowych, rozwojem pracowników oraz budową strategii biznesowej pozwalającej na realizację zadań w obszarze edukacyjnym i biznesowym. Studia kierowane są również dla grona osób pretendujących na stanowiska kierownicze w szkołach i  administracji .

Celem studiów jest przygotowanie uczestników lub ugruntowanie wiedzy w zakresie  efektywnego zarządzania oraz osiągania założonych rezultatów edukacyjnych i biznesowych. Coachingowe narzędzia zarządzania pozwolą na rozwojowe ukierunkowanie zasobów, kompetencji i procesów w strategiczne działania i rezultaty. Ewaluacja osiągana jest poprzez uruchamianie motywacji wewnętrznej.