netspeed

Wiosną i latem w sposób chełmska policja w szczególny sposób czuwać będzie nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wypoczynek oraz powrotów z miejsc wypoczynku.

Zachęcamy organizatorów wypoczynku, opiekunów, rodziców do zgłaszania kontroli autokarów wycieczkowych. Aby zgłosić taką kontrolę należy zadzwonić do Komendy Miejskiej Policji w Chełmie pod nr tel. (82) 560-10-00. Miejsce kontroli: parking przy Parku Miejskim, przy ul. Armii Krajowej

W nadchodzącym roku akademickim Katedra Filologii Słowiańskiej PWSZ uruchamia nową specjalizację zawodową o nazwie Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym.

Proponowana specjalizacja zakłada kształcenie praktyczne ukierunkowane na zdobycie zawodu asystenta ds. księgowości oraz wiedzy o charakterze użytkowym do wykorzystania w międzynarodowej współpracy gospodarczej. Oferuje podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, handlu międzynarodowego, rachunkowości finansowej i podatkowej, rachunkowości małych firm, dokumentacji handlowej w obrocie eksport-import oraz znajomości ukraińskiego i rosyjskiego języka biznesu. Jest to wyjątkowa propozycja, ponieważ uczelnie w Polsce dotychczas nie oferują kształcenia łączącego podstaw wiedzy ekonomicznej ze znajomością obcego języka zawodowego. Tymczasem firmy ukraińskie, białoruskie i rosyjskie podejmujące działalność gospodarczą w Polsce, a także firmy polskie współpracujące z krajami Europy Wschodniej sygnalizują zapotrzebowanie na tak przygotowanych specjalistów.

Specjalizacja Obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym stanowi równoległą propozycję do już istniejącej na Filologii słowiańskiej specjalizacji Wspólnotowy ruch graniczny i obsługa celna.

W dniu 17 maja 2018 roku Miasto Chełm podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Integracji Rodzin „PRZYSTAŃ” w Chełmie na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego pomocy psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin.”

W ramach Punktu Konsultacyjnego do 15 grudnia 2018 roku (również w okresie wakacyjnym) mieszkańcom miasta Chełm udzielane będą bezpłatne porady psychologiczne i prawne skierowane do osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, a także członków ich rodzin.

Konsultacje psychologiczne we wtorki od godz. 15.00 do 17.00. Konsultacje prawne w piątki od godz. 15.00 do 17.00.

Ponadto na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona jest Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich - www.narkomania.org.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkomania to natomiast numer 801 199 990, czynny codziennie od 16.00 do 21.00.

W styczniu bieżącego roku władze II LO w Chełmie nawiązały współpracę z katolickim Gimnazjum Świętego Andrzeja w Rużomberoku na Słowacji.

Porozumienie dotyczy m.in. wspólnej realizacji projektów oraz wymiany młodzieży. W wyniku nawiązanej współpracy Dreszerczycy realizować będą projekt biologiczno-chemiczny, a w kwietniu szkolny chór "Rapsodia" gościł już na Słowacji. Młodzież II LO uczestniczyła w Festiwalu Chórów "Cantare Choraliter" organizowany przez szkołę partnerską liceum oraz Wydział Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Rużemberoku. 

Pomysłodawcami oraz koordynatorami porozumienia są Łukasz Łukiewicz i Andrzej Ślepaczuk.

PWSZ zaprasza do studiowania nie tylko Polaków. W tym roku do rekrutację ponownie proponuje także cudzoziemcom.

Poniżej przedstawiamy zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, nawet, jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie:

na zasadach obowiązujących obywateli Polskich (bezpłatnie)

na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polskich (odpłatnie)

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

posiadacze ważnej Karty Polaka,

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (Karta stałego pobytu)

cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,

pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP, cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz.60, 858 i 1543), 127- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 159 ust. 1 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 – zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej

 cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (odpłatnie).

WYMAGANE DOKUMENTY

podanie do Rektora o przyjęcie na studia,

kwestionariusz zgłoszeniowy,

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w PWSZ w Chełmie (w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia),

dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej, opatrzony apostille lub legalizacją (nie dotyczy matur IB i EB)

tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone,

polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do Ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,

dwie kolorowe fotografie format 35 x.45 mm,

kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem (oryginał do wglądu),

kserokopia Wizy lub karty stałego pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (oryginał do wglądu),

dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (75 zł).

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w PWSZ w Chełmie muszą:

- ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
- lub posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- lub uzyskają potwierdzenie Komisji ds. znajomości języka polskiego w PWSZ w Chełmie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Miejsce przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów Cudzoziemców Działu Współpracy z Zagranicą ul. Pocztowa 54, budynek C, pok.301.

Osoba do kontaktu: mgr Kamil Jaszczuk

Tel. 82 562 06 13

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ubiegłym tygodniu mury I LO im. Stefana Czarnieckiego odwiedził absolwent szkoły z 1961 roku – Joseph Anthony Kunc.

Dostojny gość jest na co dzień profesorem nauk astronomicznych, fizyki i inżynierii lotniczej na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii w Los Angeles. Uczniowie klas o profilu politechnicznym mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu o energii.

Jak napisała szkoła na swojej stronie internetowej: „Jesteśmy dumni, że mimo upływu lat wciąż czują się Czarniecczykami i chętnie wracają do swojej dawnej szkoły.”